DystroCentrumAktuality

Výkazy a potvrdenia môžete poslať aj e-mailom

Znižujte riziko prenosu koronavírusu aj pri kontakte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a využite možnosti, ktoré sú obsiahnuté v opatreniach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie PSVR“).

Ústredie PSVR žiada klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu radšej využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Podstatné je teda vedieť, že v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie: 

 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu na recepcii úradu,
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu,
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne,
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá podmienka výkonu činností ako aj  aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať

Dôležité:

Výkazy o počte hodín osobnej asistencie rovnako ako potvrdenia o vyplatených odmenách musia byť podpísané oboma stranami, aj užívateľom, aj asistentom. Zaslať e-mailom ich môžete oskenované alebo odfotené mobilom tak, aby boli čitateľné. Ak niekto nemá k dispozícií tlačiareň, môže dokumenty vyhotoviť ručne podľa platného vzoru.
Zasielanie emailom je len dočasná možnosť. Treba rátať s tým, že po uplynutí krízovej situácie úrad môže trvať na odovzdaní originálu.

Ako získať e-mailový kontakt na svoju sociálnu pracovníčku?

 1. Prejdite na stránku Ústredia PSVR: https://www.upsvr.gov.sk
 2. Nájdite si na mape Slovenska Váš okres kliknutím. (Napríklad: Humenné - Kliknutie Vás presmeruje na internetovú stránku Úradu PSVR v Humennom -https://www.upsvr.gov.sk/he.html?page_id=232127.)
 3. V postrannej lište na ľavej strane kliknete na nápis „Kontakty“ a v otvorenom zozname kontaktov vyhľadáte „Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností“. Keď poznáte meno svojej sociálnej pracovníčky, vyhľadáte e-mailový kontakt podľa mena alebo sa riadite podľa prvého stĺpca, kde si vyhľadáte kontakt na pracovníčku podľa počiatočného písma Vášho priezviska.

Aktualizácia zo dňa 25.3.2020:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave informoval svojich klientov, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu taxislužby nie sú v prevádzke, je v platnosti zákaz vozenia klientov, ale Úrad práce, SVR prepláca naďalej bločky (výlučne iba pre poberateľov peňažného príspevku na prepravu) v prípade ak taxikár viezol klientovi nákup, tovar, pracovné veci a pod.

V súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, ÚPSVR telefonicky.

Zdroj a celé znenie opatrenia

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri