Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Aj vďaka EÚ by mala byť doprava prístupnejšia osobám s postihnutím

Od 1. marca 2013 vstúpi do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Malo by zlepšiť uplatnenia práva na dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú:
a) nediskriminácie medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o prepravné podmienky ponúkané dopravcami;
b) práv cestujúcich v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru s následkom smrti alebo zranenia cestujúcich alebo straty alebo poškodenia ich batožiny;
c) nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou;

Nariadenie upravuje podmienky uplatnenia práva na dopravu osôb so obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie aj ako napríklad:

„Dopravcovia, dopravní agenti a prevádzkovatelia zájazdov neodmietnu prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok, alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti.“
Ďalej napríklad „Rezervácie a cestovné lístky sa zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou ponúkajú bez dodatočných príplatkov.“

Z Nariadenia vyplýva aj povinnosť, podľa ktorej „Členské štáty určia autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia na internete sprístupní zoznam určených autobusových a autokarových staníc.“

Ďalšou dôležitou časťou nariadenia je ešte oblasť „Náhrady škody“, pokiaľ ide o invalidné vozíky a iné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti:

1. Dopravcovia a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Škodu za stratu alebo poškodenie nahradí dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie.
2. Výška náhrady uvedenej v odseku 1 je rovná nákladom na nahradenie alebo opravu stratenej alebo poškodenej pomôcky alebo zariadenia.
3. V prípade potreby sa vynaloží maximálne úsilie na rýchle poskytnutie dočasnej náhradnej pomôcky alebo zariadenia. Technické a funkčné vlastnosti invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení sú podľa možností podobné tým, ktoré sa stratili alebo poškodili.

Nie menej dôležitá je aj príloha č. 1 Nariadenia:

POMOC POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM OSOBÁM A OSOBÁM SO ZNÍŽENOU POHYBLIVOSŤOU

a) Pomoc poskytovaná na určených autobusových staniciach
Pomoc a opatrenia potrebné na to, aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou mohli:
•    oznámiť svoj príchod na autobusovú stanicu a svoju žiadosť o pomoc na určených miestach,
•    presunúť sa z určeného miesta k odbavovaciemu pultu, do čakárne a na nástupište,
•    nastúpiť do vozidla pomocou výťahov, invalidných vozíkov, prípadne s inou
•    potrebnou pomocou,
•    naložiť svoju batožinu,
•    vyzdvihnúť si svoju batožinu,
•    vystúpiť z vozidla,
•     vziať so sebou do autobusu alebo autokaru asistenčného psa s osvedčením,
•    prejsť k sedadlu.
b) Pomoc vo vozidle
Pomoc a opatrenia potrebné na to, aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou mohli:
•    získať základné informácie o ceste v prístupných formátoch, ak o to cestujúci požiada,
•    nastúpiť/vystúpiť počas prestávok v ceste, ak je vo vozidle okrem vodiča prítomný aj iný personál. SK 28.2.2011 Úradný vestník Európskej únie L 55/11
Z Nariadenia vyplýva povinnosť uverejňovať zoznam prispôsobených autobusových staníc. Tento zoznam od 1. marca 2013 by mal byť prístupný na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sťiahnuť

Naši partneri