DystroCentrumAktuality

Vyššie sumy životného minima od 1.7.2017

Sumy životného minima, po zvýšení:

 • 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 91,06 eura mesačne, ak ide
  • o zaopatrené neplnoleté dieťa
  • o nezaopatrené dieťa

Z analýzy sociálnych vplyvov vyberáme:

Vplyv valorizácie súm životného minima v prípade jednej dospelej osoby predstavuje zvýšenie o 1,39 eura, v prípade druhej spoločne posudzovanej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie   o   0,97 eura a v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa predstavuje zvýšenie o 0,64 eura.

Pri jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu pôjde o nasledovné mesačné zvýšenie:

 • pri PP na osobnú asistenciu (sadzba na hodinu) o 0,02 eura,
 • pri PP na prepravu o 0,71 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie I. skupina o 0,26 eura, II. Skupina o 0,13 eura, III. Skupina o 0,08 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia o 0,13 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla o 0,23 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom o 0,31 eura,
 • pri PP na opatrovanie
  • FO poberajúce dôchodkovú dávku –opatruje 1 FO s ŤZP o 0,64 eura,
  • FO poberajúce dôchodkovú dávku – opatruje 2 alebo viac FO s ŤZP o 0,85 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP o 1,73 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP o 2,25 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP (čiastočne) o 1,55 eura
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP (čiastočne) o 2,12 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP (kombinované) o 2,20 eura

V roku 2017 dôjde k zvýšeniu v prípade uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi príspevku na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51), o 0,91 eura mesačne a v prípade uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§52a) o 1,39 eura mesačne.

Zvýšenie životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu má pozitívny vplyv na poberateľov minimálneho dôchodku. Priemerné zvýšenie minimálneho dôchodku sa odhaduje na úrovni 0,7 %.

Skratky:

 • ZV – zvýšené výdavky
 • FO – fyzická osoba
 • FO s ŤZP – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2017

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri