DystroCentrumAktuality

Zánik oznamovacej povinnosti

Dávame do pozornosti informáciu potvrdenú všetkými zdravotnými poisťovňami. Osobní asistenti voči zdravotnej poisťovni už nemajú oznamovaciu povinnosť v súvislosti so začiatkom vykonávania osobnej asistencie. Oznamovaciu povinnosť za osobných asistentov plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osobný asistent je však povinný poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností rozhodujúcich pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri