DystroCentrumAktuality

Zánik oznamovacej povinnosti

Dávame do pozornosti informáciu potvrdenú všetkými zdravotnými poisťovňami. Osobní asistenti voči zdravotnej poisťovni už nemajú oznamovaciu povinnosť v súvislosti so začiatkom vykonávania osobnej asistencie. Oznamovaciu povinnosť za osobných asistentov plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osobný asistent je však povinný poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni na základe jej vyžiadania pri preukazovaní skutočností rozhodujúcich pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2017

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri