DystroCentrumAktuality

Osobní asistenti nie sú povinní elektronicky komunikovať s daňovým úradom

Mnohí sa nás pýtate, či sa vzťahuje na osobných asistentov povinnosť od 1.7.2018 elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Keďže osobní asistenti nie sú podnikatelia, táto povinnosť sa na nich nevzťahuje.

Požiadali sme Finančné riaditeľstvo SR o poskytnutie bližších informácií:

Ak FO je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., registrovanou pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tak v tom prípade je povinná od 1.7.2018 komunikovať elektronicky. Ak však aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.

Ak osobní asistenti nie sú podnikatelia, tak sa na tieto osoby od 1.7.2018 elektronická komunikácia nevzťahuje.

Daňový poriadok (zákon 563/2009 Z.z.) neobsahuje definíciu pojmu „podnikateľ“, preto je potrebné vychádzať z definície, ktorá je v Obchodnom zákonníku. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a tiež fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Činnosť osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka zároveň musí zodpovedať definícii podnikania, ktorým sa podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri