DystroCentrumAktuality

Aké zmeny nás čakajú v z. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa aktívne zapájala do pripomienkovania návrhu novelizácie zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Na základe doterajších skúseností sme sa veľmi obávali toho, čo nám navrhované zmeny prinesú a čoho všetkého sa budú týkať. Vedeli sme, že prioritou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je dosiahnuť:

 • Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie v troch krokoch až na úroveň výšky minimálnej mzdy.
 • Zrušenie vstupu úradov do dedičského konania, čím by už v ďalšom období nepožadovali úrady práce vrátiť pomernú časť príspevkov v prípade, že dôjde k úmrtiu žiadateľa. Týkalo by sa to pomôcok, auta, úpravy auta, úpravy bytu a pod.

Nakoniec sa ukázalo, že návrh MPSVR obsahuje oveľa rozsiahlejšie zmeny. Podrobnú rekapituláciu celého diania okolo pripomienkovania, rozporového konania, podporného zhromaždenia pred Národnou radou SR a rokovaniami s poslancami, zverejníme neskôr.

 

Teraz uvádzame stručný zoznam najdôležitejších zmien, ktoré nás od 1. júla 2018 čakajú:

 

 • Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu vlastniť parkovací preukaz. Okrem iného sú to aj pacienti s onkologickými ochoreniami.
 • Pokiaľ nedochádza k zmene zdravotného stavu, nemusí sa už tak často prepracovať lekársky posudok.
 • Príspevok na osobnú asistenciu už nebude možné podmieňovať druhom a stupňom zdravotného postihnutia, úrad už nemôže argumentovať, že odníma príspevok na osobnú asistenciu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu.
 • Zvyšuje sa hodinová sadzba osobným asistentom z 2,78€ na 3,82€. Odmena už nebudezvyšovaná automaticky, v zákone je uvedená pevná suma, ktorá nie je naviazaná na životné minimum alebo na hodinovú minimálnu mzdu – ako to bolo plánované pôvodne.
 • Odstraňuje sa príjmový limit poberateľa príspevku na osobnú asistenciu. Príspevok na osobnú asistenciu nebude krátený v závislosti na príjme poberateľa. Od účinnosti zákona už môže mať poberateľ príspevku príjem aj nad 4-násobkom životného minima.
 • Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie ostáva bez podrobného rozpisu príchodu a odchodu asistentov. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Úrad bude mať väčšie možnosti pri prípadnej kontrole, účinnejšie môže kontrolovať kvalitu poskytovanej asistencie, ako aj miesto a čas jej výkonu.
 • Zmluva o výkone osobnej asistencie automaticky zaniká, pokiaľ nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie.
 • Úrad už nebude požadovať vrátenie pomernej časti poskytnutých príspevkov v prípade, že poberateľ príspevku zomrie – ide tu najmä o príspevky na kúpu a úpravu auta, úpravu bytu, kúpu pomôcky a pod.
 • Dochádza k zvýšeniu peňažného príspevku na opatrovanie o pevné sumy. Príspevok na opatrovanie už nebude naviazaný na sumu životného minima. Pri opatrovaní jednej osoby bude príspevok na opatrovanie 369,36€ a pri dvoch alebo viacerých osôb 492,34€.
 • Nebude sa krátiť príspevok na opatrovanie rodičom, ktorých dieťa navštevuje školu, aj v prípade, ak je to viac ako 20 hodín týždenne.
 • Zvyšuje sa príspevok aj pre opatrovateľov, poberateľov dôchodkových dávok na 184,71€ a pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb budú mať príspevok vo výške 246,20€.
 • Zvyšuje sa suma pri opatrovaní nezaopatreného dieťaťa zo 49,80€ na 100€ mesačne.
 • Hranica ochrany príjmu opatrovanej osoby sa zvyšuje z 1,7-násobku životného minima na 2-násobok životného minima a iba nad príjmom presahujúcom túto hranicu bude príspevok na opatrovanie krátený.
 • Peňažný príspevok na opatrovanie nebude krátený pri hospitalizácii opatrovanej osoby, aj keď potrvá viac ako 30 dní v prípade, že opatrovateľ je sprievodcom a bude s opatrovanou osobou v zdravotníckom zariadení.
 • Peňažný príspevok na opatrovanie bude vyplatený aj za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom opatrovaná osoba zomrela.
 • Predĺžila sa doba, počas ktorej sa môže poberateľ peňažného príspevku zdržiavať v zahraničí za účelom štúdia a je mu vyplácaný príspevok. Táto doba je v prípade študenta študujúceho v zahraničí predĺžená na maximálne 303 po sebe nasledujúcich dní.
 • Výšku príspevku na osobnú asistenciu a výšku príspevku na opatrovanie môže zmeniť nariadením Vláda SR, nie je potrebné aby o tom rozhodoval parlament.

Vymenované zmeny zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú len orientačné, presnejšie o nich budeme informovať až po zverejnení zákona v Zbierke zákonov.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo telefonicky na 02/4341 1686, resp. 02/4341 0474

Prečítajte si schválené znenie nového zákona tu (.pdf)

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri