Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Ukončenie núdzového stavu a peňažné príspevky

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366 z 10. júna 2020 vláda ukončila núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020; a zároveň skonštatovala, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Vzhľadom na uvedené vláda SR v súčasnosti pracuje na návrhu nariadenia vlády, ktorým sa bude meniť a dopĺňať nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z., a ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1. júla 2020. Zmeny by sa mali dotknúť len peňažného príspevku na prepravu, ktorý vzhľadom na uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (taxislužby už opäť poskytujú svoje služby) by sa mal s účinnosťou od 1.júla 2020 poskytovať opäť za podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 Z.z.

Podľa zákona blízki rodinní príslušníci môžu vykonávať osobnú asistenciu len na určité úkony a v obmedzenom rozsahu hodín osobnej asistencie, najviac však 1460 hodín ročne, teda priemerne 4 hodiny denne. Od 27. 3. 2020 platia nové DOČASNÉ pravidlá pri výkone osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi. Ak to situácia vyžaduje, môžu blízki rodinní príslušníci vykonávať všetky úkony osobnej asistencie a to maximálne 10 hodín denne.

O zmenách peňažného príspevku na osobnú asistenciu zatiaľ nemáme žiadnu vedomosť. To znamená, že pokiaľ vo veci tohto príspevku nebude schválená žiadna zmena, počas trvania mimoriadnej situácie naďalej platí ustanovenie § 67j zákona č. 447/2008 Z.z., v zmysle ktorého osobnú asistenciu môže vykonávať aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 4 v rozsahu činností uvedených v prílohe č. 4; a tento osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne.

Keďže mimoriadna situácia stále trvá, úrady aj naďalej akceptujú predkladanie výkazov o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdení o vyplatených odmenách aj e-mailom. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú o schválených zmenách nariadenia vlády bezodkladne informované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

O situácii vás budeme naďalej informovať, prípadne odporúčame tiež sledovať webové stránky týchto inštitúcií:
https://www.employment.gov.sk/sk/
https://www.upsvr.gov.sk/

Naši partneri