Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Jednorazový príspevok ako inflačná pomoc

Na návrh nariadenia vlády SR jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú aj poberatelia príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu a osoby, ktoré sa starajú o ŤZP alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie. Týmto opatrením vláda SR chce zmierniť následky vysokej inflácie. Tento finančný príspevok sa nebude považovať za príjem, to znamená, že nebude mať vplyv ani na výšku príspevku na opatrovanie a nemusí sa ani zdaňovať.

Inflačná pomoc pre osobných asistentov a asistentky

Podmienky poskytovania inflačnej pomoci pre osobných asistentov a asistentky boli prijaté nariadením vlády Slovenskej republiky č 160/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. júna 2022.

Finančný príspevok sa nebude považovať za príjem, to znamená, že sa nemusí zdaňovať. O tento príspevok sa bude dať požiadať od júna do konca augusta 2022.

Inflačná pomoc pre asistentov a asistentky sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 a pri preukazovaní sa vychádza z potvrdení o vyplatených odmenách za kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonával osobnú asistenciu.

Pre poskytnutie príspevku nie je významné, či a v akom rozsahu sa vykonáva asistencia v čase podania žiadosti, ale rozhodujúce je, či bola vykonávaná osobná asistencia najmenej 12 hodín v priebehu prvých troch kalendárnych mesiacov tohto roka. Tiež nie je podstatné, či bola asistencia vykonávaná pre jedného alebo pre viaceré osoby so zdravotným postihnutím, či boli asistent a asistentka v tom čase súbežne zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, či dôchodcom, dôležité je aby bola splnená podmienka v rozsahu najmenej 12 hodín asistencie v priebehu I. štvrťroka 2022.

Osobný asistent a asistentka dokladá k žiadosti kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách v prípade, ak toto potvrdenie nebolo predložené ešte žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad ak si osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podala žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej ešte nebola asistencia schválená, avšak už uzatvorila zmluvu o výkone osobnej asistencie a asistencia sa už vykonáva. V štandardných prípadoch, keď je už poskytovaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli predložené potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace, v ktorých vykonával osobnú asistenciu v priebehu I. štvrťroka 2022, nie je už potrebné na účely poskytnutia dotácie predkladať úradu kópie týchto potvrdení. Asistent a asistentka v žiadosti o dotáciu len uvedie, ktorému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli už predložené potvrdenia za 1. štvrťrok 2022.

Poskytnutie inflačnej pomoci pre osoby vykonávajúce asistenciu nebolo možné riešiť jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý je poskytovaný fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Dôvodom je skutočnosť, že jeden osobný asistent alebo asistentka môže vykonávať osobnú asistenciu pre viacero osôb so zdravotným postihnutím, a to aj vo viacerých územných obvodoch, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta pobytu asistentov nemá k dispozícii všetky údaje potrebné pre poskytnutie inflačnej pomoci a jej vyplatenie.

Žiadosť podáva asistent a asistentka na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu. Žiadosť sa podáva do podateľne úradu ale môže sa poslať aj e-mailom na adresu úradu. Je potrebné ju podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátenie skenu príloh, ak sú potrebné). Žiadosť a e-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde tu.

Inflačná pomoc pre osoby vykonávajúce opatrovanie

Osoby, ktorým je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie

Podmienky poskytnutia inflačnej pomoci pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie sú ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobudne účinnosť už 20. mája 2022. Tejto skupine osôb bude poskytnutá inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 €.

Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky, t. j. bez žiadosti osoby, ktorá má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za máj 2022. V záujme
rýchlosti vyplatenia inflačnej pomoci nebudú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotovovať písomné rozhodnutie o tomto jednorazovom zvýšení sumy peňažného príspevku na opatrovanie.

Osoby, ktorým nie je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie

Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie je im však poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to   jednorazovo v sume 100 €. Podmienky poskytovania inflačnej pomoci pre tieto osoby boli prijaté vyššie uvedeným nariadením vlády Slovenskej republiky č 160/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2022. O príspevok sa bude dať požiadať od júna do konca augusta 2022.

Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022   štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku vydaného podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.

Osoba vykonávajúca opatrovanie preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie podľa  § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. za máj 2022. Uvedený doklad vyhotoví osobe zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistená.

Žiadosť sa môže poslať e-mailom, žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátenie skenu príloh). Žiadosť a e-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde tu: Inflačná dotácia v sume 100 eur > ÚPSVaR (gov.sk)

Celé znenie nariadenia (.pdf)

Text zverejnený so súhlasom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím

Naši partneri