Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Asistencia a blízke osoby. Dočasné pravidlá ukončené

Od 1. júla 2022 je zrušená výnimka, podľa ktorej mohli blízke osoby vykonávať osobnú asistenciu svojmu rodinnému príslušníkovi vo väčšom rozsahu hodín a bez obmedzenia jednotlivých činností počas pandemického obdobia spôsobeného v dôsledku koronavírusu.

Od tohto dátumu platia pôvodné podmienky, podľa ktorých môže blízka osoba opäť vykonávať asistenciu len v rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac však 1460 hodín ročne, teda max. 4 hodiny denne a pri vymedzených činnostiach. Kto sa podľa zákona považuje za blízku osobu, a ktoré úkony môže vykonávať, si môžete prečítať tu.

Osobná asistencia sa objavila v našom právnom systéme s jasným zámerom a filozofiou. Chcela, od samého začiatku, vytvoriť čo najlepšie podmienky na nezávislý spôsob života a umožniť osobám so zdravotným postihnutím sa rozhodovať o svojom živote podľa vlastných predstáv a potrieb. Pridanou hodnotou osobnej asistencie je, že dáva určitý, síce často oklieštený, priestor aj pre blízkych a rodinu osoby so zdravotným postihnutím žiť svoj pracovný život a nájsť si čas aj na iné aktivity.

Prišlo však pandemické obdobie a obava zo šírenia koronavírusu, zažili sme nedostatok osobných asistentov a asistentiek, či nariadené karantény. Bola preto schválená výnimka, podľa ktorej mohli vykonávať osobnú asistenciu aj blízke osoby za takých istých podmienok, ako iné osoby a to bez pôvodného obmedzenia. Rodina a blízke osoby spojili svoje sily, aby zastúpili chýbajúcich asistentov a asistentky.

Podľa prijatej zmeny zákona nastal čas k návratu podmienok a od 1. júla 2022 by osobná asistencia mala opätovne fungovať podľa jej pôvodnej filozofie. Koniec výnimky vyplýva z článku VI. tohto zákona.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

Hľadali sme v spojitosti s touto zmenou odpovede na otázky:

Ako budú postupovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pri výpočte alikvotného počtu hodín pre blízku osobu od 1. júla 2022?

Na druhý polrok má každý užívateľ a užívateľka osobnej asistencie k dispozícii 50 % z ročného rozsahu hodín na činnosti, ktoré môže podľa komplexného posudku vykonávať blízka osoba. Ide o nasledujúce činnosti: vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena ako umývanie, kúpanie, česanie, holenie, úprava nechtov, mejkap, vyprázdňovanie čriev a mechúra, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, dorozumievanie a sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie/ a pomoc pri akútnom ochorení.

Je potrebné si uvedomiť, že nedošlo k navýšeniu ročného rozsahu hodín osobnej asistencie, a tak pokiaľ niekto vyčerpal celý ročný rozsah, nemá z čoho čerpať na nasledujúce obdobie.

Príklad č. 1
Užívateľ/užívateľka osobnej asistencie má k dispozícii 1 500 hodín na kalendárny rok a z tohto počtu hodín môžu vykonávať asistenciu blízke osoby v počte 600 hodín. Za prvý polrok 2022 odpracovali u neho osobní asistenti 1 500 hodín. Neostali mu žiadne hodiny na druhý polrok a tak je bezpredmetné, že blízke osoby by mohli mať k dispozícii 50 % z rozsahu 600 hodín, t.j. 300 hodín.

Príklad č. 2
Užívateľ/užívateľka osobnej asistencie má k dispozícii 1 500 hodín na kalendárny rok a z tohto počtu hodín môžu vykonávať asistenciu blízke osoby v počte 600 hodín. Za prvý polrok 2022 odpracovali u neho osobní asistenti 700 hodín. Na druhý polrok ostáva z ročného rozsahu 900 hodín. Blízke osoby môžu v tomto prípade pomáhať v rozsahu 300 hodín a iné osoby 600 hodín.

Príklad č. 3
Užívateľ/užívateľka osobnej asistencie má k dispozícii 1 500 hodín na kalendárny rok a z tohto počtu hodín môžu vykonávať asistenciu blízke osoby v počte 800 hodín. Za prvý polrok 2022 odpracovali osobní asistenti 1 300 hodín. Na druhý polrok ostáva 200 hodín z ročného rozsahu. Blízke osoby by mohli mať k dispozícii 400 hodín na druhý polrok, ale keďže má užívateľ/užívateľka z ročného rozsahu už iba 200 hodín, blízke osoby môžu odpracovať iba 200 hodín.

Môžu vykonávať osobnú asistenciu rodičia, opatrovníci a profesionálni náhradní rodičia svojim maloletým deťom naďalej ako počas pandemického obdobia?

Nie, už nemôžu. Aj toto pravidlo sa vrátilo do pôvodných podmienok. Rodičia, opatrovníci a profesionálni náhradní rodičia môžu vykonávať asistenciu deťom až po nadobudnutí ich
plnoletosti.

Je potrebné vyhotoviť nové dodatky k zmluve o výkone osobnej asistencie s blízkou osobou s pôvodnými podmienkami ako pred pandemickým obdobím?

Zmluva o výkone osobnej asistencie musí byť v súlade s aktuálnym právnym stavom, a tak odporúčame vyhotoviť dodatky obsahujúce iba činnosti, ktoré môže vykonávať blízka osoba, a na ktoré sú zároveň schválené hodiny osobnej asistencie podľa komplexného posudku. Môžete použiť aj náš vzor dodatku k zmluve stiahnuť.

Budú úrady práce požadovať doloženie originálov výkazov a potvrdení za obdobie od 27. marca 2020 do 1. júla 2022, ktoré boli posielané e-mailom?

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú požadovať doloženie originálov výkazov a potvrdení za obdobie od 27. marca 2020 do 1. júla 2022. My ale odporúčame archivovať výkazy a potvrdenia. Môžu poslúžiť v prípade sporov, nejasností, či už medzi užívateľom a asistentom alebo užívateľom a úradom práce.

Môžu sa naďalej výkazy o vykonanej osobnej asistencii a potvrdenia o vyplatených odmenách posielať naskenované e-mailom na úrad práce?

Áno, výkazy a potvrdenia o vyplatených odmenách môžu sa posielať naskenované e-mailom na úrad práce aj naďalej.


Ak máte ďalšie otázky, môžete sa obrátiť na Agentúru osobnej asistencie. Naši sociálni poradcovia a poradkyne odpovedia na vaše otázky a pokúsia sa vyjasniť nejasnosti.

Naši partneri