DystroCentrum„Nechcem len čakať, že ma niekto bude mať natoľko rád, że ma príde dať na záchod.“
Adolf Ratzka, šírítel osobnej asistencie a filozofie Nezávislého života, Švédsko

Agentúra osobnej asistencie

Staň sa osobným asistentom

Chceš pomôcť a zarobiť si? Staň sa osobným asistentom!

OSOBNÁ ASISTENCIA je jedna z foriem pomoci pre osobu s postihnutím, ktorú štát realizuje formou peňažného príspevku.

 • Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, je to individuálne a závisí to od užívateľa, od jeho potrieb. (Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie – stiahnuť)
 • Čas vykonávania závisí od dohody medzi osobným asistentom a užívateľom.
 • Osoba so zdravotným postihnutím si už všetko manažuje sama, vyberá si asistentov, uzatvorí zmluvu medzi asistentom a ním, vypracúva výkazy o odpracovaných hodinách asistenta, odovzdáva mu peniaze.
 • Agentúra osobnej asistencie vystupuje vo vzťahu ako sprostredkovateľ, zmluva sa uzatvára s osobou so zdravotným postihnutím.
 • Osobná asistencia nemá pracovno-právny charakter a tým pádom nie je klasickým zamestnaním.
 • Uzatvára sa Zmluva o výkone osobnej asistencie, ktorá je upravená Občianskym zákonníkom medzi dvoma fyzickými osobami.
 • Odmena za vykonávanie osobnej asistencie je 4,18 €/hod brutto.

Benefity:

 • tento príjem je zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu, ale asistent si môže uplatniť zníženie základu dane o paušálne výdavky vo výške 60%
 • za určitých podmienok štát hradí za asistenta zdravotné poistenie
 • za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie

Kto je osobný asistent?

OSOBNÝ ASISTENT je človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH – požiadaviek a potrieb.

 • nie je potrebná kvalifikácia alebo vzdelanie v oblasti opatrovateľstva
 • podmienkou je vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony
 • osobný asistent môže byť súbežne zamestnancom, dobrovoľne nezamestnaným, evidovaný na úrade práce, dôchodca, študent alebo živnostník

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia – vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka
 • záujem o takúto prácu
 • slušnosť a zodpovednosť

Pre bezplatné zapísanie do databázy osobných asistentov pre Bratislavský samosprávny kraj je potrebné osobné stretnutie v našich priestoroch, predtým je však potrebné dohodnúť si termín.

V prípade záujmu o túto prácu v Bratislavskom kraji alebo o bližšie informácie o osobnej asistencii kontaktujte Agentúru osobnej asistencie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
02/43411686, 0948 529976
Vrútocká 8, Bratislava-Trnávka
trolejbusy 204, 205 – zástavka Hanácka, po pravej strane treba hľadať zelenú novostavbu, sídlime na prízemí.

Postup pri vybavovaní

Postup krokov pri vybavovaní osobnej asistencie

Ako má postupovať človek s postihnutím, ak chce získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

 • Pred podaním žiadosti si užívateľ osobnej asistencie vypočíta rozsah hodín osobnej asistencie, ktorý potrebuje na celý kalendárny rok Stiahnuť vzor
 • Pri výpočte potrebných asistenčných hodín sa treba pridržiavať Zoznamu činnosti na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie, ktorý je prílohou č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Stiahnuť zoznam činností
 • Podá si žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - odbore sociálnych vecí príslušného podľa trvalého bydliska človeka s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Obháji si svoju potrebu – žiadaný rozsah hodín osobnej asistencie pred sociálnymi pracovníkmi posudkového oddelenia.
 • Hlavným účelom osobnej asistencie má byť aktivizácia a integrácia človeka s postihnutím, zapojenie do spoločenského života, aby sa napriek postihnutiu a z toho plynúcemu znevýhodneniu sa mohol venovať svojim záujmom, študovať, pracovať, plniť si svoju rolu v rodine – napr. prispieť nakupovaním či pomocou v domácnosti.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu bol priznaný, čo teraz?

 • Užívateľ si musí začať sám hľadať osobných asistentov, môže mať viac osobných asistentov.
 • Odmena za jednu hodinu osobnej asistencie je k 1. 7. 2018 vo výške 4,18 €.
 • Môže na to využiť rôzne spôsoby napr.:
  - hľadať medzi známymi a kamarátmi svojich priateľov,
  - hľadať medzi spolužiakmi alebo kolegami,
  - zverejniť inzerát na nástenke školy, v miestnych novinách, v obecnom rozhlase,
  - využiť sprostredkovateľské služby Agentúry osobnej asistencie pri OMD v SR.
 • S vhodným osobným asistentom uzavrie zmluvu o výkone osobnej asistencie.
 • Informuje osobného asistenta o jeho povinnostiach.

Pracovno-právne postavenie osobného asistenta

Výkon osobnej asistencie sa nepovažuje za pracovný pomer. Zmluva o výkone osobnej asistencie nie pracovnou zmluvou.

Podľa platnej legislatívy zmluva o výkone osobnej asistencie zakladá medzi užívateľom a osobným asistentom vzťah podľa Občianskeho zákonníka. Stiahnuť vzor zmluvy

V praxi to znamená, že osobný asistent nie je povinný platiť z odmeny za výkon asistencie odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na druhej strane sa mu odpracovaná doba neráta do dôchodku, nemá nárok na nemocenské dávky v práceneschopnosti či dovolenku. Bližšie informácie pozri v sekcii Povinnosti asistenta.

Táto zmluva obsahuje v čl. VI Ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý upravuje podmienky ukončenia zmluvy o výkone osobnej asistencie. Túto skutočnosť oznámi užívateľ osobnej asistencie na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaslaním dokumentu - Odstúpenie od zmluvy o výkone osobnej asistencie. Stiahnuť vzor

Povinnosti asistenta

Povinnosti osobných asistentov

 • Registračná povinnosť na miestne príslušnom daňovom úrade.
 • Daňová povinnosť – príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu.
 • Za istých podmienok je štát platiteľom dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne alebo zdravotných odvodov za osobných asistentov.


UPOZORŇUJEME !

Registračná povinnosť osobných asistentov

Zákon o správe daní a poplatkov určuje osobným asistentom povinnosť zaregistrovať sa u svojho správcu dane - podľa miesta trvalého bydliska. Do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný vyplniť na Daňovom úrade tlačivo, ktoré sa volá Prihláška k registrácii daňovníka FO. Toto tlačivo je možné vyplniť aj online TU.
Daňový úrad pridelí zaregistrovanému daňovníkovi daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie. Registrácia sa dá absolvovať aj písomnou formou, stačí poštou poslať vyplnené tlačivo spolu s kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie.

 • Prihláška k registrácií daňovníka FO (osobného asistenta) na daňovom úradestiahnuť / online / vzor

Nezabudnite na túto skutočnosť upozorňovať svojich osobných asistentov pri podpise zmluvy!!!

Daňová povinnosť

Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  Osobná asistencia je podľa  § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň z príjmu osobnej asistencie a podať daňové priznanie. Nemusí sa to však týkať všetkých asistentov, daňové priznanie sa podáva v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu za rok.

Poradenstvo v oblasti daňových povinností vám bezplatne poskytneme v Agentúre osobnej asistencie, kontaktujte nás.

V sekcii Na stiahnutie nájdete aktuálny odporúčaný postup na daný kalendárny rok.

Zdravotné poistenie

ZÁNIK OZNAMOVACEJ POVINNOSTI (.pdf)

Od 1. januára 2006 platí za osobných asistentov poistenie štát v prípade, že osobný asistent nemá iný príjem (napr. zo zamestnania či živnosti).

Zákon súčasne neurčuje hranicu príjmu osobného asistenta, preto platí, že osobný asistent môže zarobiť ľubovoľnú sumu a nie je povinný platiť z príjmu odvody na zdravotné poistenie.

Zákon o zdravotnom poistení č. 660/2005 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje, že za osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát.

V § 11 ods. 8 písm. sa uvádzajú osoby, za ktoré platí poistné štát: 
n) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

V § 11 ods. 8) písm. t) vymenúva, ktoré príjmy sú vyňaté zo zákona o zdravotnom poistení, t. j., z ktorých príjmov sa neplatia odvody na zdravotné poistenie:

 1. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
 2. príjmy z prenájmu
 3. príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Skutočnosť, že príjem z osobnej asistencie sa považuje za príjem vyňatý = oslobodený od platenia zdravotných odvodov,  ovplyvňuje aj osobných asistentov, ktorí sú

 1. zamestnanci alebo
 2. samostatne zárobkovo činné osoby,
  pretože takíto asistenti si platia zdravotné poistenie len z príjmu zamestnanca alebo SZČO, ale nie z príjmu dosiahnutého osobnou asistenciou.

Dôchodkové poistenie

Za určitých podmienok môže za osobných asistentov platiť odvody na dôchodkové poistenie štát. Je to vtedy, ak mesačne odpracujú minimálne 140 hodín osobnej asistencie. Ide o asistentov, ktorí robia asistenciu „profesionálne,“ ako keby na „plný úväzok.“ Po splnení tejto podmienky sa im odpracované roky rátajú do starobného dôchodku. Osobný asistent nemá nárok na dovolenku a nemocenské dávky v prípade choroby.

 

Čo je to osobná asistencia

Čo je to OSOBNÁ ASISTENCIA

Čo je osobná asistencia?

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Otvoriť (Druhá hlava, §§ 20 - 23)

Kto je užívateľ osobnej asistencie?

Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiestňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha - asistuje - osobný asistent.

Kto je osobný asistent?

Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH - požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa. Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím

 • nezávislosť a samostatnosť,
 • možnosť rozhodovať o svojom živote,
 • prevzatie zodpovednosti za svoj život,
 • aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.

Čomu môže osobná asistencia zabrániť?

 • umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt,
 • nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov,
 • rozpadu rodiny,
 • izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.

Musí užívateľ osobnej asistencie - človek s ťažkým zdravotným postihnutím - splniť nejaké podmienky?

 • mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov,
 • mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov,
 • mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby,
 • musí prevziať zodpovednosť za administratívu - vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia - vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka,
 • záujem o takúto prácu,
 • slušnosť a zodpovednosť.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom

 • mal by byť rovnocenný - bez pocitu závislosti alebo vydierania,
 • osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov,
 • je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.

V prípade záujmu o bližšie informácie o osobnej asistencii odporúčame kontaktovať Agentúru osobnej asistencie a/alebo stiahnuť publikáciu o osobnej asistencie s názvom Osobná asistencia, teória a prax.

Užívateľom osobnej asistencie, ale aj osobným asistentom dávame do pozornosti sekciu Súbory na stiahnutie, kde nájdu všetky potrebné tlačivá a iné materiály súvisiace s osobnou asistenciou a uzatvorením zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Povinnosti užívateľa

Povinnosti užívateľa osobnej asistencie

 • Odovzdať výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie za každého asistenta na ÚPSVaR.
 • Odovzdať potvrdenie o vyplatenej odmene každému asistentovi na ÚPSVaR.
 • Vyplatiť asistentovi odmenu mesačne dozadu.
 • Informovať asistenta o jeho povinnostiach.
 • Zaučiť asistenta do používania pomôcok a fyzickej manipulácie so svojou osobou.


Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie

Každý mesiac (do piateho dňa od jeho začiatku) je užívateľ povinný odovzdať Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie stiahnuť za každého osobného asistenta s jeho podpisom na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohol pracovník sociálneho odboru vypočítať výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu za predchádzajúci mesiac.

Výplata odmeny osobnému asistentovi

Výška odmeny za odpracovanú hodinu osobnej asistencie je k 1. 7. 2018 vo výške 4,18 €/hod). Užívateľ je povinný po poukázaní peňažného príspevku zo strany ÚPSVaR vyplatiť svojim osobným asistentom všetky odpracované hodiny podľa predložených a podpísaných výkazov. Užívateľ dá podpísať osobnému asistentovi potvrdenie o vyplatených odmenách, ktoré musí každý mesiac tiež odovzdať na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahnuť.

Súbory na stiahnutie

Tlačivá súvisiace s osobnou asistenciou

AKTUÁLNE!

 • Oznámenie o odklade podania daňového priznania - stiahnuť
 • Pokyny k zdaňovaniu príjmov z osobnej asistencie 2018 - stiahnuť
 • Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta 2019 - stiahnuť
 • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia -  stiahnuť
 • Príloha č. 4, Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Vzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Výkaz o počte hodín s vysvetlivkami (príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Výkaz odpracovaných hodín OA editovateľný - stiahnuť
 • Odstúpenie od zmluvy o výkone OA – vzor stiahnuť
 • Výpoveď zo zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Dohoda o ukončení zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Potvrdenie o vyplatenej odmene osobnému asistentovi  OA (príloha č. 17 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Prihláška k registrácií daňovníka FO (osobného asistenta) na daňovom úrade - stiahnuť / online / vzor

PUBLIKÁCIA O OSOBNEJ ASISTENCII

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M.,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
2019
stiahnuť

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M., Hradňanská A.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie
2015
ISBN 978-80-970133-6-3
Titulna strana 
Stiahnuť brožúrku 
Stiahnuť brožúrku (pristupna pre pouzivatelov asistencnych technologii)

Osobná asistencia, teória a prax
(Madunová, A.; Duračinská, M.: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie, 2008)
Titulna strana - Stiahnuť brožúrku

PREZENTÁCIE

Leták - Osobná asistencia
Stiahnuť

10 rokov Agentúry osobnej asistencie
Stiahnuť

Osobná asistencia, teória a prax
Stiahnuť

Prezentácie odzneli na seminári Osobná asistencia – účinná forma pomoci nielen počas vysokoškolského štúdia, ktorý Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizovala v spolupráci s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím na Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickou fakultou UK dňa 22. apríla 2010 na pôde Pedagogickej fakulty UK. 

Prezentácie je možné ďalej šíriť, použiť či inak reprodukovať len po predchádzajúcom súhlase Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a autorov.

Princípy osobnej asistencie

Princípy osobnej asistencie prijaté na sympóziu
v Oaklande v r. 1991

 • Služby osobnej asistencie sú ľudským a občianskym právom. Tieto služby majú slúžiť ľuďom bez rozdielu veku, od detstva po celý život, ak to funkčné obmedzenie jednotlivca vyžaduje. Toto právo je nezávislé na type postihnutia, zdravotnom stave, príjmu, rodinného stavu a je uplatňované bez rasovej, národnostnej, kultúrnej a náboženskej diskriminácie, bez rozdielu pohlavia, sexuálnej preferencie alebo miesta pobytu.
 • Všetci postihnutí ľudia (prípadne ich zástupcovia) majú byť o svojich právach a možnostiach súvisiacich so službami osobnej asistencie informovaní dostupnou formou a vhodným jazykom. Všetky formy osobnej asistencie musia rešpektovať súkromia užívateľa.
 • Užívatelia osobnej asistencie majú mať možnosť vybrať si z viacej modelov služieb osobnej asistencie, podľa rôzneho stupňa riadenia a kontroly užívateľom. Tieto funkcie - podľa nášho názoru - môžu vykonávať všetci užívatelia, bez ohľadu na to, či sú schopní dať právne podložený súhlas alebo či pri rozhodovaní a komunikácii potrebuje pomoc.
 • Služby majú dať užívateľom možnosť uplatniť svoje práva a podieľať sa na všetkých aspektoch spoločensko-kultúrneho života, čo o zahŕňa okrem iného domáce, školské, pracovné, kultúrne, duchovné aktivity, voľný čas, cestovanie a politický život. Tieto služby majú postihnutým ľuďom , ktorí sa pre ne rozhodnú, umožniť, aby si zariadili osobný, rodinný a spoločenský život a plnili všetky záväzky s týmito aspektmi spojené.
 • Žiaden jedinec nesmie byť proti svojej vôli držaný v inštitucionalizovanom zariadení z dôvodu nedostatku prostriedkov, vysokých nákladov, subštandardných alebo neexistujúcich služieb alebo odmietnutie či odoprenie niektorej alebo všetkých služieb.
 • Tieto služby musia byť k dispozícii po sedem dní v týždni , toľko hodín, koľko je behom dňa nutných, dlhodobo, krátkodobo, aj pri naliehavej potrebe. Súčasťou týchto služieb je okrem iného pomoc pri fyziologických potrebách, domácich prácach, zaistenie mobility, pracovná, emocionálna, poznávacia, osobná a finančná záležitosť, zapojenie do spoločnosti, činnosti spojené s výchovou detí, voľný čas a ďalšie obdobné záležitosti. Pri plánovaní a poskytovaní služieb musí byť rozhodujúce hľadisko užívateľa, ktorý musí mať možnosť výberu i odmietnutia služieb.
 • Štátny finančný príspevok má byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave a nesmie sa stať prekážkou zamestnania.
 • Štátny finančný príspevok musí pokryť konkurenciu schopné platy, poistenie pre asistentov a výdavky súvisiace s administratívou a managementom.
 • Platby užívateľovi nemajú byť považované za voľný, zdaniteľný príjem a nesmú vylučovať užívateľa z nároku na ďalšie zákonne dávky a služby.
 • Dostatočné štátne finančné prostriedky majú byť k dispozícii aj pre zaistenie adekvátnej podpory, dohľadu, náboru, poradenstva a školenia pre užívateľov a asistentov. Úlohou vlády (legislatívy) je zaistiť, aby boli osobní asistenti boli dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie, čo zahŕňa okrem iného aj individuálnych obstarávateľov a agentúry komplexných služieb.
 • Užívateľ by mal mať voľnosť vybrať si alebo najať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny.
 • Deťom, ktoré potrebujú služby osobnej asistencie, musia byť ponúknuté aj také služby, ktoré by umožnili uplatnenie ich práva na všeobecné vzdelanie. V rámci takéhoto vzdelania a služieb osobnej asistencie majú byť zahrnuté i veku primerané príležitosti naučiť sa efektívne využívať a riadiť služby osobnej asistencie.
 • Postup pri podávaní žiadostí má byť jednotný, nezávislý na zdrojoch, prevádzkovateľoch a posudzovateľoch, uskutočnený rýchlym spôsobom a má dovoliť žiadateľovi, užívateľovi využívať služieb advokáta a získať právnu radu na náklady štatutárnej autority.
 • Aby bolo možné presadiť vyššie uvedené princípy, musia byť užívatelia oficiálne a v rozhodujúcej miere zapojení a zastúpení na všetkých úrovniach rozhodovania prostredníctvom priebežných kontaktov a dohľadu pri plánovaní, uskutočňovaní, navrhovaní a vývoji služieb osobnej asistencie.

Podkategórie

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri