Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Výzva na zaplatenie koncesie

Dostali ste „Oznámenie o kontrole platenia úhrady” od RTVS? Niekoľko našich klientov áno a rovno s výzvou na doplatenie za uplynulé tri roky. Stáva sa to i napriek tomu, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodené od platenia poplatku. Problém spočíva v tom, že po zavedení platenia poplatku za rozhlas a televíziu za odberné miesto elektrickej energie opätovne bolo treba požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť úhradu.

Keď ste tak neurobili, urobte čo najskôr, lebo neexistuje spôsob odpustenia vymáhaného poplatku. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.

Bližšie informácie o postupe https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/pre-tzp

Naši partneri