Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

SOS dotácia aj pre osobné asistentky a asistentov

Ak osobné asistentky a asistenti momentálne nemôžu vykonávať osobnú asistenciu z dôvodu prijatých opatrení kvôli COVID-19 a nemajú žiadny iný príjem, môžu požiadať o SOS dotáciu v rámci projektu Prvá pomoc.

Dotácia bude poskytnutá v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa. SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. To znamená, že ak bola podaná v novembri, úrad práce mu vyplatí SOS dotáciu za november a nie za október. Žiadateľ musí spĺňať podmienky, a to najmenej 15 kalendárnych dní. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, preto žiadosť treba podať čím skôr.Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia;
  Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne;
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov;
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce podľa miesta pobytu žiadateľa. Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba poslať úradu práce, a to poštou alebo oskenovanú e-mailom.

Kontakty na Úrady PSVR: https://www.pomahameludom.sk/kontakty

V prípade nejasností odporúčame informovať sa telefonicky alebo emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  v pracovné dni 8:00 – 15:00.

Viac informácií o dotácii nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747

Žiadosť (.doc)

Naši partneri