Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Aktualizované: 2. november 2021
Táto situácia pretrváva a možnosť vykonávania osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi je naďalej umožnená podľa dole uvedených podmienok.

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Podľa zákona blízki rodinní príslušníci môžu vykonávať osobnú asistenciu len na určité úkony a v obmedzenom rozsahu hodín osobnej asistencie, najviac však 1460 hodín ročne, teda priemerne 4 hodiny denne. Rodinní príslušníci, ktorí majú podľa zákona tieto obmedzenia, sú manžel, manželka, rodičia, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, a opatrovníci, ďalej deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra. profesionálny náhradný rodič.

Od 27. 3. 2020 platia nové dočasné pravidlá pri výkone osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi. Táto možnosť sa týka aj rodičov maloletých detí, ktorí im do ich plnoletosti nemohli vykonávať asistenciu vôbec. Ak to situácia vyžaduje, môžu blízki rodinní príslušníci vykonávať všetky úkony osobnej asistencie a to najviac 10 hodín denne, samozrejme, ak má osoba so zdravotným postihnutím priznaných reálne také množstvo hodín. Ak sa hodiny osobnej asistencie vyčerpajú skôr, treba počítať s ich nedostatkom ku koncu roka.

Ak užívatelia alebo užívateľky nemajú s rodinnými príslušníkmi Zmluvu o výkone osobnej asistencie, je potrebné ju uzatvoriť. Môže byť uzatvorená len na dobu určitú – odo dňa účinnosti zákona 27. marca 2020 do ukončenia trvania núdzového stavu, mimoriadnej situácie, alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Blízki rodinní príslušníci, ktorí budú vykonávať osobnú asistenciu vo väčšom rozsahu než doteraz, uzatvoria s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím novú zmluvu o výkone osobnej asistencie so súčasným ukončením platnosti predchádzajúcej zmluvy alebo uzatvoria dodatok k zmluve. Takáto zmluva alebo dodatok k zmluve, môžu byť uzatvorené na obdobie začínajúce najskôr od 27. 3. 2020 do ukončenia trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Táto zmena je dočasná. Po tomto období sa vracajú do platnosti pôvodné obmedzenia blízkych rodinných príslušníkov, to znamená obmedzenia rozsahu aj úkonov osobnej asistencie.

Tieto pravidlá budú trvať počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19. Úrady práce nebudú vyhotovovať rozhodnutia o tejto zmene. Účinnosť nadobúda platnosť automaticky od prijatia novely.

Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor (.doc)

Zmeny prijaté v zbierke zákonov (.pdf)

Naši partneri