Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Nové sumy peňažných príspevkov od 1. júla 2022

K 1. júlu 2022 boli ustanovené nové sumy životného minima opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z. a to na:

  • 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107, 03 eura mesačne, ak ide:
    • o zaopatrené neplnoleté dieťa
    • o nezaopatrené dieťa

Dopady valorizácie sumy životného minima sa prejavia vo výške jednotlivých peňažných príspevkov (PP) na kompenzáciu nasledovne:

Pripomíname, že od 1. júla príde tiež k zvýšeniu sadzy za vykonávanie osobnej asistencie a peňažného príspevku za opatrovanie. Tieto príspevky však nie sú naviazané na životné minimum a ich výška sa mení nariadením vlády SR.

So zmenou výšky životného minima sa mení aj  maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie v evidencii na úrade práce. Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať osobnú asistenciu aj popri evidencii. Jeho mesačná odmena však nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Ak uchádzač prekročí výšku odmeny v sume 234,42 € mesačne, úrad práce ho vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Naši partneri