Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Princípy osobnej asistencie

Princípy osobnej asistencie prijaté na sympóziu
v Oaklande v r. 1991

 • Služby osobnej asistencie sú ľudským a občianskym právom. Tieto služby majú slúžiť ľuďom bez rozdielu veku, od detstva po celý život, ak to funkčné obmedzenie jednotlivca vyžaduje. Toto právo je nezávislé na type postihnutia, zdravotnom stave, príjmu, rodinného stavu a je uplatňované bez rasovej, národnostnej, kultúrnej a náboženskej diskriminácie, bez rozdielu pohlavia, sexuálnej preferencie alebo miesta pobytu.
 • Všetci postihnutí ľudia (prípadne ich zástupcovia) majú byť o svojich právach a možnostiach súvisiacich so službami osobnej asistencie informovaní dostupnou formou a vhodným jazykom. Všetky formy osobnej asistencie musia rešpektovať súkromia užívateľa.
 • Užívatelia osobnej asistencie majú mať možnosť vybrať si z viacej modelov služieb osobnej asistencie, podľa rôzneho stupňa riadenia a kontroly užívateľom. Tieto funkcie - podľa nášho názoru - môžu vykonávať všetci užívatelia, bez ohľadu na to, či sú schopní dať právne podložený súhlas alebo či pri rozhodovaní a komunikácii potrebuje pomoc.
 • Služby majú dať užívateľom možnosť uplatniť svoje práva a podieľať sa na všetkých aspektoch spoločensko-kultúrneho života, čo o zahŕňa okrem iného domáce, školské, pracovné, kultúrne, duchovné aktivity, voľný čas, cestovanie a politický život. Tieto služby majú postihnutým ľuďom , ktorí sa pre ne rozhodnú, umožniť, aby si zariadili osobný, rodinný a spoločenský život a plnili všetky záväzky s týmito aspektmi spojené.
 • Žiaden jedinec nesmie byť proti svojej vôli držaný v inštitucionalizovanom zariadení z dôvodu nedostatku prostriedkov, vysokých nákladov, subštandardných alebo neexistujúcich služieb alebo odmietnutie či odoprenie niektorej alebo všetkých služieb.
 • Tieto služby musia byť k dispozícii po sedem dní v týždni , toľko hodín, koľko je behom dňa nutných, dlhodobo, krátkodobo, aj pri naliehavej potrebe. Súčasťou týchto služieb je okrem iného pomoc pri fyziologických potrebách, domácich prácach, zaistenie mobility, pracovná, emocionálna, poznávacia, osobná a finančná záležitosť, zapojenie do spoločnosti, činnosti spojené s výchovou detí, voľný čas a ďalšie obdobné záležitosti. Pri plánovaní a poskytovaní služieb musí byť rozhodujúce hľadisko užívateľa, ktorý musí mať možnosť výberu i odmietnutia služieb.
 • Štátny finančný príspevok má byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave a nesmie sa stať prekážkou zamestnania.
 • Štátny finančný príspevok musí pokryť konkurenciu schopné platy, poistenie pre asistentov a výdavky súvisiace s administratívou a managementom.
 • Platby užívateľovi nemajú byť považované za voľný, zdaniteľný príjem a nesmú vylučovať užívateľa z nároku na ďalšie zákonne dávky a služby.
 • Dostatočné štátne finančné prostriedky majú byť k dispozícii aj pre zaistenie adekvátnej podpory, dohľadu, náboru, poradenstva a školenia pre užívateľov a asistentov. Úlohou vlády (legislatívy) je zaistiť, aby boli osobní asistenti boli dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie, čo zahŕňa okrem iného aj individuálnych obstarávateľov a agentúry komplexných služieb.
 • Užívateľ by mal mať voľnosť vybrať si alebo najať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny.
 • Deťom, ktoré potrebujú služby osobnej asistencie, musia byť ponúknuté aj také služby, ktoré by umožnili uplatnenie ich práva na všeobecné vzdelanie. V rámci takéhoto vzdelania a služieb osobnej asistencie majú byť zahrnuté i veku primerané príležitosti naučiť sa efektívne využívať a riadiť služby osobnej asistencie.
 • Postup pri podávaní žiadostí má byť jednotný, nezávislý na zdrojoch, prevádzkovateľoch a posudzovateľoch, uskutočnený rýchlym spôsobom a má dovoliť žiadateľovi, užívateľovi využívať služieb advokáta a získať právnu radu na náklady štatutárnej autority.
 • Aby bolo možné presadiť vyššie uvedené princípy, musia byť užívatelia oficiálne a v rozhodujúcej miere zapojení a zastúpení na všetkých úrovniach rozhodovania prostredníctvom priebežných kontaktov a dohľadu pri plánovaní, uskutočňovaní, navrhovaní a vývoji služieb osobnej asistencie.

Naši partneri