DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Naša filozofia

Naša filozofia

Zamestnávanie osôb s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) vnímame ako jednu z hlavných foriem inklúzie aj na Slovensku.

Dlhodobo v praxi presadzujeme našu filozofiu vytvárania pracovných miest pre ľudí so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami, ktorí pri úprave podmienok pracovného miesta a efektívnych kompenzáciách svojho postihnutia sú schopní vykonávať aj kvalifikované a odborné práce. Ponúkame im priestor na sebarealizáciu a rozvoj osobnosti a cez tieto možnosti sa stať prínosom pre spoločnosť a pre našu klientelu.

Odkaz, že osoby s ŤZP nie sú len prijímateľmi pomoci, sa snažíme názorným príkladom odprezentovať aj smerom k verejnosti prostredníctvom fungovania chráneného pracoviska Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

Zároveň chceme podnietiť aj osoby s ŤZP, aby sa nebáli, verili v svoje schopnosti a išli za svojimi cieľmi.

Zastávame názor, že zamestnanie predstavuje pre osobu s ŤZP – okrem iného – cestu smerom k samostatnosti a k nezávislému životu.

Madridská deklarácia (máj 2003)

„Zákaz diskriminácie plus pozitívna akcia rovná sa sociálna inklúzia.“

Madridská deklarácia považuje zamestnanie za kľúč k sociálnej integrácii osôb so zdravotným postihnutím.

V prístupe k osobám so zdravotným postihnutím sa zmenil aj postoj spoločnosti a uplatňujú sa nové prístupy – zmena je badateľná najmä pri prechode od filozofie paternalizmu k filozofii zodpovednosti za rozhodovanie o vlastnom živote.

V Madridskej deklarácii sa uvádza: „Predchádzajúce prístupy, ktoré boli do značnej miery založené na súcite a zdôrazňovali bezmocnosť zdravotne postihnutých ľudí, sú teraz považované za neprijateľné. Aktivity zamerané na rehabilitáciu jednotlivca s cieľom prispôsobiť ho čo najviac spoločnosti, vystriedala (nahradila) celosvetová filozofia, ktorá zdôrazňuje nutnosť spoločenských zmien, ktoré by umožnili uspokojenie potrieb všetkých občanov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.“

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri