DystroCentrumKaždý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Zamestnávame

Zamestnávame

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR získala v r. 2009 štatút chráneného pracoviska. Vytvárame pracovné miesta pre osoby s nervovosvalovým ochorením alebo iným ťažkým telesným postihnutím, pričom väčšina z nich je odkázaná na používanie mechanického alebo elektrického vozíka.

Úvod

Založenie Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR bolo iniciované a počas celej existencie združenia bolo vedené osobami so svalovou dystrofiou a rodičmi detí so svalovou dystrofiou. Vždy to boli ľudia, ktorí bez nároku na odmenu alebo finančné ohodnotenie pracovali pre  rozvoj združenia.

Neustále rozrastanie aktivít organizácie, zmena vonkajších okolností ako legislatíva a možnosti financovania tretieho sektora prirodzenou cestou priniesli zmenu spôsobu a organizácie práce v občianskom združení a jeho profesionalizáciu.

Náš tím

Pracovný tím tvorí 10 zamestnancov, z ktorých je 8 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 7mi pracujú v chránenom pracovisku a pri pracovnej činnosti im pomáhajú dvaja pracovní asistenti. Jeden zamestnanec so ZŤP pracuje z domu. Menný zoznam zamestnancov OMD v SR k 1. októbru 2020

Blažek, Jozef
Duračinská, Mária, Mgr.
Juríčková, Alena, Mgr.
Horváthová Henrieta, Mgr.
Köböl, Tibor, Mgr.
Madunová, Andrea, Mgr.
Mrkvicová, Lucia
Burianek, Adam
Pracovní asistenti: Brosková Lenka, Mgr., Staňo Aurel

Zdroje

Vďaka štatútu chráneného pracoviska sa nám otvorili možnosti financovať značnú časť mzdových nákladov cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb zamestnanosti.

Náklady spojené s chodom chráneného pracoviska je možné financovať na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to nasledovne cez:

  • § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – (Príspevok sa poskytuje vo výške 0,72 násobok celkovej ceny práce, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý má mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 70%.)
  • § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta (Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta.)
  • § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Ďalším dôležitým zdrojom financovania nákladov na pracovné miesto pre osobu s ŤZP je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám poskytuje dotáciu na jedného poradcu špecializovaného sociálneho poradenstva.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri