DystroCentrumAko postupovať

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf)

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u jednotlivých poukazovateľov

DÔLEŽITÉ!

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3% z podielu svojej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácie. Aby
dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. Vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. Prijímateľ (t.j. ten v prospech koho dobrovoľník aktivity
vykonával). Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, či ministerstve.

NEZABUDNITE!

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie daní

 • do 17. februára 2020 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • potom požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do riadku 13
 • do 30. apríla 2020 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2019 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú samy daňové priznanie

 • do 31. marca 2020 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Vypočítajú si:
  1. 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
forma: občianske združenie
IČO: 00624802

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Právnické osoby

 • do 31. marca 2020 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
forma: občianske združenie
IČO: 00624802

 • vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €
 • Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane
 • Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.

(zdroj: www.rozhodni.sk)

Spracovala: Mgr. Alena Hradňanská

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri