Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Zamestnávame

Zamestnávame

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR získala v r. 2009 štatút chráneného pracoviska. Vytvárame pracovné miesta pre osoby s nervovosvalovým ochorením alebo iným ťažkým telesným postihnutím, pričom väčšina z nich je odkázaná na používanie mechanického alebo elektrického vozíka.

Úvod

Založenie Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR bolo iniciované a počas celej existencie združenia bolo vedené osobami so svalovou dystrofiou a rodičmi detí so svalovou dystrofiou. Vždy to boli ľudia, ktorí bez nároku na odmenu alebo finančné ohodnotenie pracovali pre  rozvoj združenia.

Neustále rozrastanie aktivít organizácie, zmena vonkajších okolností ako legislatíva a možnosti financovania tretieho sektora prirodzenou cestou priniesli zmenu spôsobu a organizácie práce v občianskom združení a jeho profesionalizáciu.

Náš tím

Pracovný tím tvorí 10 zamestnancov, z ktorých je 8 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 7mi pracujú v chránenom pracovisku a pri pracovnej činnosti im pomáhajú dvaja pracovní asistenti. Jeden zamestnanec so ZŤP pracuje z domu. Menný zoznam zamestnancov OMD v SR k 1. júlu 2022

Blažek, Jozef
Burianek, Adam
Horváthová Henrieta, Mgr.
Juríčková, Alena, Mgr.
Köböl, Tibor, Mgr.
Madunová, Andrea, Mgr.
Mrkvicová, Lucia
Turčinová, Natália, Mgr.
Duračinská, Mária, Mgr. (opustila nás 17. 10. 2021)

Pracovní asistenti:
Brosková Lenka, Koriťák Samuel

Zdroje

Vďaka štatútu chráneného pracoviska sa nám otvorili možnosti financovať značnú časť mzdových nákladov cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb zamestnanosti.

Náklady spojené s chodom chráneného pracoviska je možné financovať na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to nasledovne cez:

  • § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – (Príspevok sa poskytuje vo výške 0,72 násobok celkovej ceny práce, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý má mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 70%.)
  • § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta (Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta.)
  • § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Ďalším dôležitým zdrojom financovania nákladov na pracovné miesto pre osobu s ŤZP je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám poskytuje dotáciu na jedného poradcu špecializovaného sociálneho poradenstva.

Naši partneri