DystroCentrum„Nechcem len čakať, že ma niekto bude mať natoľko rád, że ma príde dať na záchod.“
Adolf Ratzka, šírítel osobnej asistencie a filozofie Nezávislého života, Švédsko

Povinnosti osobných asistentov

 • Registračná povinnosť na miestne príslušnom daňovom úrade.
 • Daňová povinnosť – príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu.
 • Za istých podmienok je štát platiteľom dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne alebo zdravotných odvodov za osobných asistentov.


UPOZORŇUJEME !

Registračná povinnosť osobných asistentov

Zákon o správe daní a poplatkov určuje osobným asistentom povinnosť zaregistrovať sa u svojho správcu dane - podľa miesta trvalého bydliska. Do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný vyplniť na Daňovom úrade tlačivo, ktoré sa volá Prihláška k registrácii daňovníka FO.
Daňový úrad pridelí zaregistrovanému daňovníkovi daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie. Registrácia sa dá absolvovať aj písomnou formou, stačí poštou poslať vyplnené tlačivo spolu s kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Nezabudnite na túto skutočnosť upozorňovať svojich osobných asistentov pri podpise zmluvy!!!

Daňová povinnosť

Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  Osobná asistencia je podľa  § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň z príjmu osobnej asistencie a podať daňové priznanie. Nemusí sa to však týkať všetkých asistentov, daňové priznanie sa podáva v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu za rok.

Poradenstvo v oblasti daňových povinností vám bezplatne poskytneme v Agentúre osobnej asistencie, kontaktujte nás.

V sekcii Na stiahnutie nájdete  aktuálny odporúčaný postup na daný kalendárny rok.

Zdravotné poistenie

ZÁNIK OZNAMOVACEJ POVINNOSTI (.pdf)

Od 1. januára 2006 platí za osobných asistentov poistenie štát v prípade, že osobný asistent nemá iný príjem (napr. zo zamestnania či živnosti).

Zákon súčasne neurčuje hranicu príjmu osobného asistenta, preto platí, že osobný asistent môže zarobiť ľubovoľnú sumu a nie je povinný platiť z príjmu odvody na zdravotné poistenie.

Zákon o zdravotnom poistení č. 660/2005 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje, že za osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát.

V § 11 ods. 8 písm. sa uvádzajú osoby, za ktoré platí poistné štát: 
n) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

V § 11 ods. 8) písm. t) vymenúva, ktoré príjmy sú vyňaté zo zákona o zdravotnom poistení, t. j., z ktorých príjmov sa neplatia odvody na zdravotné poistenie:

 1. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
 2. príjmy z prenájmu
 3. príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Skutočnosť, že príjem z osobnej asistencie sa považuje za príjem vyňatý = oslobodený od platenia zdravotných odvodov,  ovplyvňuje aj osobných asistentov, ktorí sú

 1. zamestnanci alebo
 2. samostatne zárobkovo činné osoby,
  pretože takíto asistenti si platia zdravotné poistenie len z príjmu zamestnanca alebo SZČO, ale nie z príjmu dosiahnutého osobnou asistenciou.

Dôchodkové poistenie
Osobným asistentom môže za určitých podmienok platiť dôchodkové poistenie štát:

Zmena zákona o sociálnom poistení v § 15 ods. 1 písm. e) s účinnosťou od 1.1. 2009 umožňuje, aby sa tí osobní asistenti, ktorí mesačne odpracujú minimálne 140 hodín, stali poistencami štátu na účely dôchodkového poistenia.

 

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby vykonávajúcej osobnú asistenciu vznikne, ak

a)     podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie,

b)     nie je povinne dôchodkovo poistená z iných dôvodov,

c)      nebol jej priznaný starobný, predčasný starobný dôchodok  alebo invalidný dôchodok a 

d)     v čase výkonu osobnej asistencie má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

V praxi, aby štát za asistenta poistné platil, treba na pobočku Sociálnej poisťovne predložiť:

 1. prihlášku na dôchodkové poistenie

 2. kópiu zmluvy o výkone osobnej asistencie, kde je uvedený potrebný rozsah hodín (buď u jedného užívateľa 140 hodín alebo u viacerých užívateľov „poskladať“ 140 hodín)

 3. čestné vyhlásenie, že nie sú poberateľmi starobného ani invalidného dôchodku

 

Štát bude za asistentov odvádzať odvody na starobné poistenie a invalidné poistenie, maximálne však počas 12 - tich rokov.

Osoba vykonávajúca osobnú asistenciu podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát). Osobný asistent pri predkladaní Registračného listu preukáže pobočke skutočnosť o výkone osobnej asistencie (vrátane počtu hodín výkonu osobnej asistencie mesačne) zmluvou o výkone osobnej asistencie uzatvorenou medzi ňou a fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2017

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri