Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Ako postupovať

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (.pdf)

Vypĺňanie tlačiva online

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u jednotlivých poukazovateľov

Na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2023 sa používa rovnaké tlačivo Vyhlásenia ako minulý rok. Je to záväzný vzor. Ak by daňovník odovzdal iné tlačivo Vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane, daňový úrad ho neakceptuje a neziskovej organizácií nepošle 2%/3% z dane.

Do tlačiva sa nevypisuje už adresa a právna forma organizácie. Tlačivo vyžaduje iba IČO a názov organizácie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžu poukázať až 3% z podielu svojej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácie. Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí mať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. Vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. Prijímateľ (t.j. ten v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, či ministerstve.

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane (.pdf / online) alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt).

Poukázaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu

ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie daní

 • do 15. februára 2024 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • následne požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • z Potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • z Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta a vpíšu ju do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do riadku 13.
 • do 30. apríla 2024 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú samy daňové priznanie

 • do 2. apríla 2024 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska

 • Ak daňovník podal Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, tak môže podať priznanie do 30. júna 2024
 • Vypočítajú si:
  • a) 2% zo zaplatenej dane, ak v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, kde v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 do VIII. ODDIELA a daňového priznania typu B na strane č. 12 do XII. ODDIELA vypísať tieto údaje:

IČO: 00624802

Názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa a súčasne nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely poukázania podielu zaplatenej dane sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur. Ak poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Právnické osoby

 • do 2. apríla 2024 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

IČO: 00624802

Názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

 • vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €
 • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do konca marca) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane
 • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do konca marca) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.

Spracované podľa www.financnasprava.sk a www.rozhodni.sk

Spracovala: Mgr. Alena Juríčková

Naši partneri