DystroCentrumPostup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u jednotlivých poukazovateľov

NEZABUDNITE!

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín (a majú o tom potvrdenie), môžu poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. Vysielajúca  organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. Prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, či ministerstve.

NOVINKA OD ROKU 2016!

Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane alebo priamo v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov(meno, priezvisko a trvalý pobyt).

________________________________________________________________________

A.       Fyzické osoby - ZAMESTNANCI - za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 • do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)      2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)       3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne  40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • z tohto Potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhľuje sa na eurocenty smerom nadol (suma nesmie byť nižšia ako 3 €) a vpíšu  ju do Vyhlásenia o poukázani podielu zaplatenej dane
 • do 30. apríla 2018 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2017 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu
 • tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

________________________________________________________________________

B.  Fyzické osoby - ktoré si podávajú sami daňové priznanie

 • do 3. apríla 2018 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajte si:

a)            2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)        3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne  40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového tlačiva na strane č. 10 vypísať tieto údaje:

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

forma: občianske združenie IČO: 00624802

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

________________________________________________________________________

C.  Právnické osoby

 • do 3. apríla 2018 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava

forma: občianske združenie IČO: 00624802

 • vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

(zdroj: www.rozhodni.sk)

Spracovala: Mgr. Alena Hradňanská

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri