Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR ho vykonáva na základe akreditácie MPSVR a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja.  

Zameriavame sa v rámci neho na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Niekoľko príkladov na otázky, ktorými nás môžete osloviť:

 • pomoc pri orientovaní sa v sociálnej oblasti po diagnostikovaní ochorenia
 • potrebujte získať komplexný prehľad o možnostiach kompenzácie dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia – peňažné príspevky, pomôcky a pod.
 • pomoc pri vypracovaní žiadostí a poskytnutie informácií o úradnom postupe pri žiadostiach smerom k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • potrebujete zistiť, či existuje pomôcka na riešenie konkrétneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, respektíve či je pomôcka vhodná pre daný účel
 • môžete nás vyhľadať aj keď potrebujete stabilné zázemie, kde nemusíte pri každom poradenstve uvádzať všetky predchádzajúce informácie – vyberte si potom jedného z našich poradcov s ktorým môžete riešiť aj problémy dlhodobejšieho charakteru
 • potrebujete získať informácie o:
  • výške príspevkov
  • dátume a percentuálnej miere zvyšovania dôchodkov
  • dôležitých termínoch v sociálnej oblasti
  • novinkách z legislatívy a pod.

Ak potrebujete pomoc v týchto a v mnohých ďalších oblastiach, či už ako osoba ťažko zdravotne postihnutá alebo jej rodinný príslušník, respektíve osoba poskytujúca pomoc tejto osobe, môžete sa na nás s dôverou obrátiť.

Poradenstvo poskytujeme najmä osobám postihnutým neuromuskulárnymi ochoreniami, ich rodinným príslušníkom a pomocníkom, ale neodmietame poskytnúť pomoc ani v iných prípadoch, najmä ak ide o problematiku obsiahnutú v nasledujúcich okruhoch:

 • zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (vrátane zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov – pri rozhodnutiach vydaných za účinnosti tohto zákona)
 • zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5./2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (v súvislosti so zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím)
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zdaňovanie príjmu z výkonu osobnej asistencie)
 • Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a ich úhrada na základe verejného zdravotného poistenia
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 6/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 7/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
 • Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima – momentálne platné bolo uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 194/2011
 • Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorými sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky – momentálne platné opatrenie, ktorým sa ustanovilo zvýšenie dôchodkovej dávky v roku 2012 bolo uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 344/2011
 • a ďalšie

Naši partneri