Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Povinnosti užívateľa

Povinnosti užívateľa osobnej asistencie

  • Odovzdať výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie za každého asistenta na ÚPSVaR.
  • Odovzdať potvrdenie o vyplatenej odmene každému asistentovi na ÚPSVaR.
  • Vyplatiť asistentovi odmenu mesačne dozadu.
  • Informovať asistenta o jeho povinnostiach.
  • Zaučiť asistenta do používania pomôcok a fyzickej manipulácie so svojou osobou.


Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie

Každý mesiac (do piateho dňa od jeho začiatku) je užívateľ povinný odovzdať Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie stiahnuť za každého osobného asistenta s jeho podpisom na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohol pracovník sociálneho odboru vypočítať výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu za predchádzajúci mesiac.

Výplata odmeny osobnému asistentovi

Výška odmeny za odpracovanú hodinu osobnej asistencie je k 1. 7. 2023 vo výške 5,52 €/hod). Užívateľ je povinný po poukázaní peňažného príspevku zo strany ÚPSVaR vyplatiť svojim osobným asistentom všetky odpracované hodiny podľa predložených a podpísaných výkazov. Užívateľ dá podpísať osobnému asistentovi potvrdenie o vyplatených odmenách, ktoré musí každý mesiac tiež odovzdať na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahnuť.

Naši partneri